O projektuPodrška organizacijama civilnog društva iz oblasti dečijih prava na severu Kosova” je projekat koji finansira EU rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a koji implementira NVO Domovik iz Mitrovice. Projekat je započet januara 2016. godine i trajaće 15 meseci.

Projekat ima za cilj organizovanje i jačanje mreže profilisanih organizacija civilnog društva iz oblasti dečijih prava na teritoriji severnog Kosova kako bi na što efikasniji način uticali na donosioce odluka u korist dece, mlađih i starijih maloletnika. Mreža će služiti kao čvorište za sveobuhvatno jačanje kapaciteta i razvijanje politike zagovaranja mapiranjem postojećih službi i potreba u oblastima prava na socijalnu zaštitu, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Projekat treba da ostvari:

  • Organizovanu i operativnu mrežu provilisanih organizacija civilnog društva i medija;
  • Da inicira i održava konstruktivan dijalog sa postojećim institucijama, vaninstitucionalnim servisima i svim zainteresovanim licima iz oblasti koje su bitne za razvoj dece;
  • Da doprinese adekvatnijoj primeni standarda dečijih prava od strane lokalnih donosioca odluka i svih pojedinaca koji u interesu imaju zaštitu dečijih prava;
  • Da mapira, analizira i dokumentuje postojeće servise u oblastima prava na socijalnu zaštitu, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu sa jasnim preporukama za njihovo unapređenje.